معرفی مدیران

یوسف سلامی


رئیس هیئت مدیره


عبداله قاریزاده


مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره


36304090 41 98+
Manager@Simcat.ir

قاسم صمدیان


عضو موظف هیئت مدیره


مجید یاریگر


عضو هیئت مدیره


محمد نصیری


عضو هیئت مدیره